Yhdistys

Valkeakosken Kuvataiteilijat ry:n tavoitteena on edistää kuvataiteen tekemistä sekä ylläpitää paikkakunnan kuvataidenäyttelytarjontaa. Yhdistyksen jäsenistä osa tekee kuvataidetta ammattimaisesti, osa on kuvataidealan koulutusta saaneita työnsä ohella tai eläkkeellä työskenteleviä taiteilijoita sekä osa kuvataiteen harrastajia.

 

Yhdistyksen jäsenille yhdistys toimii yhteydenpitoväylänä muihin alan järjestöihin. Yhdistys on Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton jäsen, joka tarjoaa mm. tilaisuuden osallistua valtakunnallisiin yhteisnäyttelyihin. Lisäksi yhdistyksellä on tarjota jäsenilleen työskentelytiloja taidetalolla.

Harrastetaitelijoille yhdistys tarjoaa tilaisuuden päästä suoraan kontaktiin pidemmälle koulutettujen taiteilijoiden kanssa. Yhdistys järjestää koulutusta, kursseja, taideleirejä ja toimii myös näin yhtenä mahdollisena oppimiskanavana kuvataiteen parissa toimiville.

Hallituksen jäsenet 2019:
 

Puheenjohtaja                             Pirkko Pajunen
Varapuheenjohtaja                       Saara Kartimo
Sihteeri                                       Erja Siltanen
Rahastonhoitaja                           Jarmo Salonen
Jäsen                                          Yvonne Hyrynen
Jäsen                                          Timo Pajunen

Jäsen                                          Seppo Eerolainen

VALKEAKOSKEN KUVATAITELIJAT RY:N SÄÄNNÖT

 

Yhdistyksen nimi on Valkeakosken Kuvataitelijat ry. ja sen kotipaikka on

Valkeakosken kaupunki.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on

-toimia kuvataidetta tekevien henkilöiden yhdyssiteenä

-tukea kuvataiteen harrastusta ja edistämistä

-tehdä valistustyötä kuvataiteen alalla

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää näyttelyitä, kilpailuja,

retkiä, kursseja, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja harjoittaa yhteistoimintaa

muiden kuvataiteen järjestöiden kanssa. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

Yhdistys ei pyri taloudelliseen voittoon.

 

 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy ja joka suorittaa yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Yhdistys voi kutsua kuniajäseniä, jotka ovat vapaat jäsenmaksuista.

 

 

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen vuosittain

valitsema puheenjohtaja sekä vuodeksi kerrallaan valitut kuusi ( 6 ) jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut toimihenkilöt,

joista kuitenkin taloudenhoitaja voi olla yhdistyksen ulkopuoleltakin.

 

 

Käytännöllisten asiain hoitamista varten hallitus voi valita toimihenkilöitä ja asettaa

toimikuntia, jotka ovat vastuuvelvollisia hallitukselle. Hallitus määrää

toimihenkilöiden palkkion.

 

Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen

hänen tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen ( 3)

jäsenen saapuvilla ollessa.

 

Hallituksen tehtävänä on :

 

1) edustaa yhdistystä ja valvoa sen etuja ja oikeuksia

2) kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset ja valmistella kokousten ratkaistavaksi

jätetyt asiat

3) panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset ja huolehtia

yhdistyksen juoksevista asioista

4) ottaa yhdistyksen jäsenet ja pitää heistä luetteloa

5) hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuuta sekä taloutta ja kirjanpitoa

6) laatia yhdistyksen vuosi- ja tilikertomus sekä tilinpäätös, toimintasuunnitelma

ja talousarvio

 

Hallituksen kokouksissa äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö.

Äänten mennessä tasan tulee päätöseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on

kannattanut, vaalikysymyksissä kuitenkin arpa. Kokouksista on pidettävä

pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja

jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

 

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

 

 

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan on vuosikokouksessa valittava

kaksi ( 2 ) tilintarkastajaa ja näille kaksi ( 2 ) varamiestä, joiden tulee antaa

lausuntonsa hallinnosta ja tileistä seitsemän ( 7 ) päivää ennen vuosikokousta.

 

10§

 

 

Yhdistyksen vuosikokous kutsutaan koolle sanomalehti - ilmoituksella

vähintään ( 7 ) päivää ennen kokousta. Vuosikokous päättää ilmoituslehdestä.

 

 

 

 

 

11§

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen helmikuun loppua, ja siinä päätetään

seuraavista asioista:

 

1) esitetään hallituksen laatima toimintakertomus

2) esitetään tilit ja tilintarkstajain lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä niistä toimenpiteistä, joihin

yhdistyksen hallinto tai tilintarkastajain lausunto antavat aihetta.

3) päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

4) päätetään hallituksen jäsenten palkkioista

5) vahvistetaan talousarvio, päätetään missä lehdessä kokouksista

ilmoitataan

6) valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet

7) valitaan kaksi ( 2 ) varsinaista ja kaksi ( 2 ) varatilintarkastajaa 9§ : ssä

mainittuja tehtäviä varten

8) käsitellään muut hallituksen tai jäsenten tekemät esitykset. Viimeksi mainitut

on jätettävä hallitukselle vähintään kaksi ( 2 ) viikkoa ennen kokousta ja

hallituksen on kokouksessa esitettävä niistä lausuntonsa.

 

 

12§

 

 

Hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous jos

vähintään kymmenesosa ( 1 / 10 ) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii

erityisesti mainittua asiaa varten.

 

 

13§

 

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä paitsi 14§ : ssä mainituissa tapauksissa. Äänestykset ovat avoimia, mutta jos joku äänioikeutetuista vaatii, on se toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä

tasan ratkaisee vaalikysymyksissä arpa, muissa asioissa puheenjohtajan

mielipide.

 

 

14§

 

Näiden säntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkautumisesta ja kiinteistöjen

ostamisesta, myynnistä tai kiinnittämisestä vaaditaan kahdessa peräkkäisessä,

vähintään kolmenkymmenen ( 30 ) päivän väliajoin pidetyssä kokouksessa

tehty päätös, jota vähintään kaksi kolmasosaa ( 2 / 3 ) annetuita äänistä on

kannattanut.

 

 

15§

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen jäljelle jääneet varat taidetta

edistäviin tarkoituksiin Valkeakosken kaupungissa viimeisen kokouksen

päättämällä tavalla.

Kisakatu 3, 37600 Valkeakoski

044-584 9838

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now